Saturday, January 31, 2015

క్షణంలో సగం


ఒక సాయంత్రం (వాడి పేరు చెప్పను) కనబడ్డాడు. 

"బయల్దేరు" అన్నాడు. ఎక్కడకని అడిగి లాభంలేదు వాడితో. హఠాత్తుగా అలాగే ఎన్నోసార్లు కనబడి ఏవో ప్రతిపాదనలు చేస్తూ వుంటాడు. నేను మారుమాట లేకుండా వాటిని శిరసావహిస్తూ ఉంటాను. "అనుభవం జ్ఞానానికి జనకుడు" అంటే నేను నమ్మను. అలాగే "అవసరం సృష్టికి జనని" అనే సుభాషితంలోకూడా నాకు నమ్మకంలేదు. అంటే పూర్తిగా నమ్మకం లేదనాలి. అవన్నీ సగం సత్యాలు కాబట్టి సగం సగం మాత్రమే నమ్ముతాను.

ఇద్దరం బయలుదేరిన తర్వాత వీడు (ఎవరి పేరైతే చెప్పదలచుకోలేదో వాడు) "ఇప్పుడు మనం లక్షాధికారులం కావడం ప్రారంభిస్తున్నాం. తక్షణమే! జోరుగా నడు" అన్నాడు. ఇద్దరం తక్షణం ప్రారంభించాం. కాని ఆ ప్రారంభం ఇప్పటికీ ప్రారంభదశలోనే ఉండి పోయింది. అప్పుడు బయల్దేరిన మేము ఇంకా బయల్దేరుతూనే ఉన్నాం.

*   *   *

ఈ సాయంత్రం ఇక్కడ ఈ నగరంలో.....సముద్రంలాంటి ఆకాశంలాంటి ఎడారిలాంటి ఆకాశంలాంటి సముద్రంలాంటి ఎడారిలాంటి ఎడారి, సముద్రంలాంటి ఎడారి, ఆకాశంలాంటి ఎడారి, ఎకసక్కెంలాంటి ఎడారి........

ఇక్కడ ఈ నగరంలో ట్రాం లో నేను......ఎదురుగుండా సెలూన్లో అద్దంలో నేను : అదైనా క్షణంలో సగంసేపు!

అదీ అసలు సంగతి. ట్రాంలో వెళుతున్న నేను సెలూన్లో అద్దంలో క్షణంలో సగంసేపు నన్ను నేను ప్రతిబింబించి నాకు నేను కనిపించాను. క్షణంలో సగంసేపు ఒకేసారి సెలూన్లోనూ ట్రాంలోనూ నివసించాను.

ఇక్కడ ఈ సాయంత్రం........ఎడారిలో ఆకాశంలో క్షణంలో సగంలో ట్రాంలో సెలూన్లో జనం మధ్య జనసముద్రమ్మధ్య జనసముద్రం మధ్య నేను.

ఇక్కడ ఈ నగరంలో  ఈ క్షణంలో సగం సేపు ఏమిటి జరుగుతోంది?

*   *   *

"మనం లక్షాధికారులం కావడం ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తాం" అని ప్రశ్నించాడు నయనకన్ను. వాళ్లిద్దరూ నాయరు దుకాణంలో నిన్నటి పకోడీలు నములుతున్నారు."ఇదిగో ఈ క్షణం" అన్నాడు దొరసామి. "టీ తీసుకున్న తక్షణం."

"డబ్బులు చాలుతాయా" అన్నాడు నయనకన్ను.

నాయరు రెండు గ్లాసులతో టీ తెచ్చి--వాళ్లముందుంచి పోయాడు.

"గుర్రాలు మోసం చేశాయని చెబుదాం. అరువుంటాడు నాయరు" అన్నాడు దొరసామి.

*   *   *

అక్రమ లాభాలమీద అదనపు పన్ను తగ్గింపు. ఆర్థిక పరిస్థితిమీద కేంద్ర ప్రభుత్వపు దండయాత్ర కృషి. ఇతోధిక కృషి. ద్రవ్యోల్బణము. దాని నరికట్టుటకు ఆరు మార్గాలు. రామపాదాల పీత నడక. అన్నివేళలూ తేనీటి వేళలే.

*   *   *

కాకెమ్మ చక్కని చుక్క. నిజంగా ఆ పేరుకి తగ్గదికాదు. పదేళ్ల కిందట మరీ బాగుండేది. అప్పుడు సినీమాలో నటించడానికిక్కడకు వచ్చింది. ఒక కెమేరా మనిషి ఆమె శరీరాన్ని అనేక కోణాలనుంచి చూసి చవిచూసి 'నువ్వు మంచం మీదకే కాని తెరమీదకి పనికిరా'వన్నాడు. దరిమిలాను చాలామంది ఆ అభిప్రాయాన్ని స్థిరపరిచారు. ఇప్పుడు కాకెమ్మ ఇంకో మంచం మీదకి వెళ్లబోతూంది.

*   *   *

దశవర్ష ప్రణాళిక బుట్టదాఖలా. బంగారం ధర పడిపోవడంవల్ల బ్యాంకులకి మూడురోజులు సెలవు. ఈ రాత్రి చంద్రుడు నూటికి 75 వంతుల నష్టంతో వ్యవహరిస్తాడు. అనుకోని గుర్రాల ఆకస్మిక విజయం.

*   *   *

జమీందారు సొంతకారు నడుపుకుంటూ జోరుగా పోతున్నాడు. స్వరాజ్యం వచ్చిన తర్వాతనో అంతక్రితం ఆరేడు నెలల పూర్వమో జమీందారు జాతీయ మతం తీసుకొని దీక్షావస్త్రాలు ధరించాడు.

పేవ్ మెంటుమీద నడుస్తున్న కుర్రాడు జమీందారును చూశాడు. కుర్రాడి జేబులో వేడివేడి వేరుసెనగపప్పుంది. పిడికిటి నిండా వేరుసెనగపప్పు తీసుకొని పట్టుకున్నాడు. కద్దరు దుస్తులతో కనుపండువుగా కనబడుతూన్న జమీందారుని వెరుసెనగ పప్పుతో అభిషేకించాలన్న ఆశ ఆ కుర్రాడి మనస్సులో మెరుపులాగ మెరిసింది. కాని ఒక నిశ్చయానికి రాలేకపోయాడు. కారు జోరుగా దాటిపోయింది.

*   *   *

జగద్విఖ్యాతి వహించిన షేక్స్పియరు మహాకవి నాటకం హేమ్ లెట్. మనస్సు స్థిరపరచుకోలేకపోయిన మానవుని విషాదాంత గాధ.

*   *   *

"ఉప్మా పట్రా" అన్నాడు. పట్టుకొచ్చాడు అయ్యర్వాళ్. తింటున్నాడు తెమ్మన్నవాడు. అందులో రెండు రాళ్లున్నాయి. కాఫీ తీసుకోకుండానే బిల్లు తీసుకొని డబ్బు చెల్లిస్తూ "ఉప్మాతోబాటు రెండు రాళ్లు ఎక్కువగా ఇచ్చాడు. అంచేత వాటికి నా యథాశక్తి ధర రెండర్థణాలు ఒక అణా చెల్లిస్తున్నా" నని అణా ఎక్కువ ఇవ్వబోయాడు. నేతాజీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్బు (ఇక్కడ పదార్థాలు కల్తీలేని నేతితో చెయ్యబడవు) ప్రొప్రయిటరు అణా వైపు అతి భయంకరంగా చూశాడు. "ఎవరైనా బిచ్చగాడికి ధర్మం చేసుకో" అన్నాడు. రాళ్ల ధర చెల్లించదలచుకున్న మనిషి అణాకాసుని జేబులో వేసుకొని రెండు అయిదు రూపాయల నోట్లు బల్లమీదపెట్టి వెళ్లిపోయాడు.

"వెర్రి వెధవ" అనుకున్నాడు ప్రొప్రయిటరు, రూపాయి నోట్లను దాచేస్తూ.ఆ సమయంలోనే ఒక అణాకాసు అడుక్కునే అమ్మి డబ్బాలో పడ్డ చప్పుడయింది.

*   *   *

"కమ్యూనిస్టులను పాతేస్తున్నాం" అన్నారు దొరతనంవారు. పాతేస్తున్నారు. వానలు కురిస్తే దేశం అంతటా కావలసినంత పంట.

*************

--శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు

ఇది--ఆంధ్ర జ్యోతి మాసపత్రిక, 1949 ఏప్రియల్--ఉగాది సంచికలో ప్రచురించబడింది. 

(64 న్నర సంవత్సరాల తరువాత ఇప్పుడుకూడా నిన్ననో మొన్ననో వ్రాసినంత తాజాగా లేదూ ఈ కథ? ఆలోచించండి!)

just a joke

Wife: ఏవండి ఈ రోజు వంట ఎలావుంది?
Husband : బంగారమ్... అంత కంటే ముందు ఒక మాట చెప్పాలి . 
Wife: ఏంటండి .
Husband : నీ మొహం చాల అందంగా ఉంటుంది . 
Wife : తరువాత .... 
Husband : వంట నీ మొహం లా ఉంది . 

Statutory warning : This stunt was performed by highly trained professionals

Otherwise...

Monday, August 24, 2009

బాల్లీ సాగూ గారి ఒక గ్రేట్ సాంగ్ చూడండి

నా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా నచ్చిన పాట ఇది ...

Thursday, August 13, 2009

ఒక హిట్ తమిళ్ సాంగ్

నాకు నచ్చిన ఒక తమిళ్ పాట ..మీరు కూడా చూడండి.


చిత్రం పేరు: ముదల్ మరియాదై (మొదటి మర్యాద)
దర్శకుడు: భారతి రాజా
సంగీతం: ఇళయరాజా

Friday, August 7, 2009

మిత్రుని జన్మ దినోత్సవం....

ప్రియాతి ప్రియమైన బ్లాగర్లందరికీ (రాసే వారికి , వాటిని చూసేవారికి)వందనాలు.

ముఖ్యముగా....

రేపు అనగా ఆగష్టు ఎనిమిదవ తేదీ మా కిషన్ గాడి బర్త్డే ( క్రియేటివిటి). అవును మరి గొప్ప వాళ్ళెప్పుడు ఆగష్టు లోనో లేదా ఫిబ్రవరి లో నో పుడుతుంటారు....

వాడు చాలా మంచి వాడు. ఫ్రిఎన్ద్శిప్ (మళ్ళి క్రియేటివిటి) కి కాషాయ దుస్తులు తొడిగి ''టై ''కడితే వాడు మన కిషన్ గాడే...

ఈ రోజు వాడు నాకు కరెక్ట్ గ 12:34:56 కి ఫోన్ చేసాడు . గమనించారా...ఈ రోజు 7 వ తేదీ, ఇది 8 వ నెల ,9 వ సంవత్సరం.(2009) ....
అంటే 1 నుండి 9 వరకి గల అంకెలు అన్ని వున్నాయన్న మాట ....

మా ఇద్దరి ఫ్రిఎన్ద్శిప్ (**) గురించి కొంచం....

వాడికి టీ అంటే ఇష్టం...నాకు కాఫీ అంటే ఇష్టం...
వాడికి షారుక్ అంటే ఇష్టం ....నాకు నానా పటేకర్ అంటే ఇష్టం...
వాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వున్నాడు....నేను తమిళనాడులో...
వాడిది హీరో హోండా బండి.......నాది టి.వి.ఎస్. ...
వాడిది లవ్ మారేజ్ .....నాది ..అరేంజ్ మారేజ్..వా....( ఏడుపు)...అంతలోనే హ.హ...(నవ్వు)

ఎందుకంటే నన్ను వేటాడి వెంటాడి పట్టుకుని జైలు లో తోసేసారు....వాడు లొంగిపోయాడు ....ఇద్దరం సంసారం అనే ఓపెన్ జైలు లో నే వున్నాం...

ఆయినా సరే మేమిద్దరం ప్రాణ స్నేహితులం....

ఎందుకంటే .......

మా మధ్య చిన్నప్పుడు జరిగిన ఒక ఒప్పందం మా ఇద్దరిలో ఎవరు ఎం చేసిన ఇంకొకడు దానికి సపోర్ట్ చెయ్యాలి..(లోకం లో తప్పులు , ఒప్పులు అనేవి లేవు, సమయం , సంధర్బం మనుషులు, వారి గుణాలు , పరిసరాలు బట్టి అవి నిర్ధారించ బడతాయి కాబట్టి మనం ఎం చేసిన అది కరెక్ట్ అని వాదించవచ్చు కాక పోతే కొంచం తెలివి తప్పని సరి. )

నా కోసం వాడు ఏమైనా చెయ్యగలడు....నేను కూడా వాడి కోసం ఏమైనా చెయ్యగలను....(ఒక్క మార్తాండ గారి తో ''వేసిన ప్రశ్నకి సూటిగా జవాబు చెప్పించడం '' తప్ప.. )

కాబట్టి మీరు నా స్నేహితునికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపగలరు....

మీకు నా ముందస్తు కృతజ్ఞతలు ....

Saturday, April 11, 2009

తోటరాముడు గారు ఆంధ్రభూమి లో రాసిన తోటరామాయణం

ఇక్కడ నొక్కండి ....85 వ పేజి లోడ్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చెయ్యండి ...84 మరియు 85 వ పేజి చదవండి ..ఆ తరువాత హాయిగా నవ్వుకోండి.

Thursday, March 5, 2009

ఒక తమిళ్ కవిత.

ఒక తమిళ్ కవిత.

సిల పూక్కల్ వున్నిడం
సిల పూక్కల్ ఎన్నిడం
ఆనాల్....
నీ ఒరు మన మేడయిల్
నా ఒరు కల్లరయిల్

అర్థం: కొన్ని పూలు నీ దగ్గర వున్నాయి
కొన్ని పూలు నా దగ్గర వున్నాయి
కాకపోతే....
నువ్వు పెళ్లి పందిరి లో వున్నావు
నేను సమాధి లో వున్నాను...